Trang chủ > Tin tức & Ứng dụng > Nội dung
Thành phần mới
- Jun 23, 2016 -

1. dài phạm vi đặt hàng: Crystal của nguyên tử sắp xếp trong ít trong phạm vi micron.

2. tính thống nhất: Crystal các tính chất vĩ mô của các bộ phận bên trong đều giống nhau.

3. anisotropy: Các tinh thể theo các hướng khác nhau với các tính chất vật lý khác nhau.

4. đối xứng: lý tưởng pha lê hình dạng và cấu trúc bên trong có một đối xứng nhất định.

5. hạn chế: Crystal đã hình thành một cách tự nhiên đóng hình học tài sản của trường polyhedra.

6. cleavage: Crystal có một định hướng nhất định của các tinh thể

7. tối thiểu năng lượng: tối thiểu trong các tinh thể.

8. bảo tồn máy bay góc: thuộc về tinh thể cùng góc giữa hai chiếc máy bay của Ying Jing liên tục.