Trang chủ>>

Tin tức

Tin tức

> Nội dung
Thành phần mới

1. dài phạm vi đặt hàng: Crystal của nguyên tử sắp xếp trong ít trong phạm vi micron.

2. tính thống nhất: Crystal các tính chất vĩ mô của các bộ phận bên trong đều giống nhau.

3. anisotropy: Các tinh thể theo các hướng khác nhau với các tính chất vật lý khác nhau.

4. đối xứng: lý tưởng pha lê hình dạng và cấu trúc bên trong có một đối xứng nhất định.

5. hạn chế: Crystal đã hình thành một cách tự nhiên đóng hình học tài sản của trường polyhedra.

6. cleavage: Crystal có một định hướng nhất định của các tinh thể

7. tối thiểu năng lượng: tối thiểu trong các tinh thể.

8. bảo tồn máy bay góc: thuộc về tinh thể cùng góc giữa hai chiếc máy bay của Ying Jing liên tục.

Find Us On

Liên hệ với chúng tôi

No.3, Hengda Road, kinh tế và công nghệ phát triển khu, Nanjing, Trung Quốc
+86-25-83705420
sales@meta-photonics.com
http://www.meta-laser.com
MetaLaser INC